AktivitetarAktiviteter i leirduegruppaRegler for SJFF leirduebane

Regler for SJFF leirduebane

Onsdag 29.februar 2012

 Regler for SJFF Leirduebane:

 

1.       Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.

2.       Våpenet skal bæres åpent og tomt for ammunisjon; brukket våpen / sluttstykket trekt tilbake

3.       Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd.

4.       Rett aldri etvåpen mot noen.

5 a.    Våpen og ammunisjon skal ikke berøres sålenge det finnes folk foran standplass.

5 b.    Skyteleder Kan ha undervisning med tomt våpen  bak standplass under kurs / opplæring.    

6.       Ladd våpen skal alltid peke i skyteretningen

7.      Ordre og instruksjoner fra skyteleder skal etterkommes under trening. Skyteleder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner er forsvarlig. Skyteleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon.
Men, lederen eller klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker. 

8.      All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra skyteleder.

9.      Etter hver serie skal Hagla vises synlig brukket / sluttstykket trekt tilbake.  Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at  løpet er tomt.

10.   Etter hver serie skal våpenet tømmes og vises på tilsvarende måte som beskrevet under pkt. 9.

11.   Lading  av våpen skal kun skje på anvist standplass, og etter anvisning av standplassleder.

Brudd på dette punktet vil omgående føre til bortvisning uten nærmere diskusjon.

12.   Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det gis tegn til skyteleder om dette ved å rekke opp en hånd. Skytteren blir stående på sin plass og med munningen på våpenet ned mot bakken og i retning framover. Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).

13.   Skyteleder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjoneringsfeil. Det må ikke forekomme mas på skyteleder under slike situasjoner. Andre skyttere skal, om mulig, sette seg ned og avvente de kommandoer som kommer med våpenet plassert som ved Tøm våpen

14 . "Cowboy" - skyting medfører bortvising frå standplass. 

15.   Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente inspeksjon. Deretter skal våpnene settes bort .

16.   INGEN går foran standplass.

17.   Hold barn borte fra standplass og sikkerhetssone.

18.   Bruk hørselvern  !

19.   Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle skal delta i dette etter ansvarshavendes retningslinjer.

 

 

Vær oppmerksom på følgende:

-       Adlyd standplassleders ordre uten diskusjon.

-       Bli på standplass til våpenet er kontrollert av standplassleder eller tilsvarende person.

-       Lær deg ditt våpen å kjenne.

-       Sikringen er ikke en erstatter for sunn fornuft.

-       Alkohol og andre rusmiddel er ikke tillatt på banens område.

-       Hvis du tviler: Spør!

Logg inn