NyttNytt frå SJFF2011

Årsmøtet i SJFF - tirsdag 22. nov 2011 kl.1930 på NUS

Joost Lommelaars | Onsdag 19.oktober 2011

Årsmøtet i SJFF - tirsdag 22. nov 2011 kl.1930 på NUS

 

 

 

ÅRSMELDING FRÅ STYRET 2011

Joost Lommelaars | Tirsdag 20.mars 2012

Styret har hatt 8 styremøte i 2011. Styret har arbeidd godt saman.

Leiar, kasserar og leiar for Ungdomsgruppa var på Årsmøtet til fylkeslaget i Bergen i mars.
Leiar i Jaktgruppa er styremedlem i NJFF Hordaland og styreleiar er medlem i Kvinneutvalet i NJFF Hordaland. Det er viktig at representantane frå styret engasjerer seg utover lokalnivå, då me ser at det er verdifulle kontaktar som vert knytt i samband med slike arrangement.

Antall medlemmer:  328 medlemmer

Dette er nokre av sakene som styret har arbeidd med i 2011:

Aktivitetsplan    Styret og dei enkelt gruppene laga Aktivitetsplan for 2011 som er publisert på
                              www.stordjegerogfisk.no

Internett             Sidan april 2011 har tellaren så internettsida vår fungert og det har vore om lag 500 besøkande på sida kvar månad.
WEB – ansvarleg har vore Joost Lommelaars som har gjort ein flott innsats med oppdatering av internettsida.

Leirduebana      SJFF har fått tildelt NOK 130 000.- i Tippemidlar som dekker kostnadar vedrørande
                              vollen mellom leirdue-  og skyttarbana til Stord Skytterlag og oppgradering
                            av anlegget vårt. Desse midlane er enno ikkje utbetalt av Hordaland fylkeskommune.

Fagråd                 SJFF har fått to medlemmer i fagrådet for Ådlandsvassdraget noko som er svært
                              positivt.

Økonomisk        Styret har laga “kjørereglar” i samband med  økonomisk støtte til gruppene og
støtte                   enkeltmedlemar når det gjeld foreiningsturar, kurs, seminar el. Desse køyrereglane                               vert publisert på www.stordjegerogfisk.no

Familiedag         Årets Familiedag vart arrangert søndag  19. juni ved Ådlandsvatnet. Den nye “leirplassen” fungerte svært bra. Det var eit flott og kjekt arrangement for alle som møtte. Takk til alle som var med på dugnad både før og etter arrangementet.
I forkant av Familiedagen hadde me møte med Barnas Turlag for å vurdere eit samarbeide, men me kom fram til at me ønska å arrangere Familiedagen aleine.

Hjortemøte        I samband med Hordahjort – prosjektet arrangerte me Hjortemøte, og  torsdag
                              25. aug. heldt  Arve Aahus eit svært engasjerande og interessant innlegg om                                        prosjektet og  utfordringane knytt til hjorteforvaltning i åra frametter.

 

 

Høyring om        Styret i SJFF sendte innspel og kommentarar til NJFF Hordaland i samband med Jakttider og        endringar av forskrifter om Forvaltning av Hjortevilt, Jakt- og fangstider og Utøving av utøving                jakt. Me hadde kommentarar til følgjande; Utvida jakttider på hjort, freding
av jakt                 av ekorn,  innskrenka jakttider på rugder, endring av kulevekt på storviltjakt, senking                               av aldersgrense for jegerprøva og i tillegg innspel om jakt på gråhegre.

Jakt på Stord/   Styret har sendt brev til Grunneigarlaga i Stord og Fitjar der me stiller spørsmål
Fitjar                   vedrørande rykte om sal av jaktkort til jegerar som ikkje er fast busett i Stord eller  
                            Fitjar kommune.

Jegerprøve-        I samarbeid med HSH startar me opp med Jegerprøvekurs for studentar ved          
kurs                      høgskulen og kurset startar 24. november og det er 27 påmeldte. 

Årsmelding for Leirduegruppa 2011

Joost Lommelaars | Tirsdag 7.februar 2012

Leiar:         Ole Kristoffer Laastad

Deltakarar: Trygve Theisen

                   Ole Reinert Eskeland

                   Jan Bøe

                   Marius Hauge

                   Helge Lagerstrøm

                   Steinar Solheim

                   Sjur Leivestad

 

Aktivitetar i år:

- Jegertrapskyting

- Stordmeisterskap

- Dugnad

- Anna

Jegertrapskyting:

Det har vert skytetrening kvar onsdag og laurdag. Det har vert bra deltakning, litt varierandes frå gong til gong, men jamt over veldig bra. Det har også vert god deltakning av firma som vil ha team building og av utdrikningslag. I år har det vert brukt ........... Skudd og .......... Due.

Stordmeisterskap:

Laurdag 03 september vart det arangert Stordmeisterskap i leirdueskyting. Det var med 12 deltakarar i år og vinnar av Trapskytinga vart Trygve Theisen, i duell vant Martin Eskeland og i press vart det Marius Hauge.

Dugnad:

Det har i år og vert utført litt dugnad. Det er kløpt og ryda langs vegen inn til banenog fyllt

grus i holer. Samlingshuset er totalrenovert utvendigt der er ny vindteting, skifta kledning, ny ytterdør og  tak.

Anna:

Det er kjøpt inn to nye kastera.

Varselskilta om skytebane var kontrollert 21.11.2011. det mangla skilt å det vil bli fiksa.

 

Leiar Ole Kristoffer Laastad

Årsmelding fiskegruppa 2011

Joost Lommelaars | Lørdag 4.februar 2012

 Leiar:           Joost Lommelaars

Nest leiar:   Alf Marin Wikdahl

Medlem:     Runar Eskeland

                     Asmund Aasheim

                     Vidar Lillevik

                     Are Økland

 

 

  • Fiskegrupen har hatt en felles gruppemøte i 2011, og noen uoffisiele samtaler under fluebinde kveldene.
  • Vi har hatt felles fluebinde kvelder 1x i uken utover hele vinteren.
  • Asmund og Joost har holdt fiskekurs for beboere fra Heiane asylmottak i regi av Stord Internasjonale kulturklubb. Vi har hatt 4 samlinger med bla teoretisk innføring og visning av forskjelligt utstyr med god hjelp fra Sykkel og Sport ved Stein Braathen. Deretter hadde vi 3 samlinger  ved vannkanten med bla. praktisk fiske på Føyno, Ådlandsvatnet og Eldøy. Dette har vært veldig kjekt for alle parter til tross for at det ble fanget lite fisk.
  • Vi hadde en fisketur for hele familien på Føyno i april med nok en gang strålende sol fra skyfri himmel. Desverre var også iår oppmøte veldig labert bortsett fra beboere fra Heiane asylmottak, som spesiell invitert og kom mannsterk. Til neste år skal vi freiste å finne på noe annet som kansje vil trekke mer folk til å møte opp.
  • Fiskegruppen arrangerte en felles lakse fisketur til Bjerkreim. De som ble med hadde det veldig kjekt, mye vær og noen fikk fisk. Vi satser på ny tur til neste år. Muligens i ny sone og med guide en av dagene...

 

 

For fiskegruppen,

Joost Lommelaars, leiar.

Årsmelding Jaktgruppa 2011

Joost Lommelaars | Lørdag 4.februar 2012

Hans Jørgen Eskeland, leiar

Logg inn